GODIVA 9-PIECE HOLIDAY GIFT BOX
$20

Valid Nov 5 - Nov 18

SKU# 1955000

GODIVA 16-PIECE HOLIDAY GIFT BOX
$35

Valid Nov 5 - Nov 18

SKU# 1955000

GODIVA 8-PIECE BALLOTIN
$16

Valid Nov 5 - Nov 18

SKU# 1955000

GODIVA 19-PIECE BALLOTIN
$29

Valid Nov 5 - Nov 18

SKU# 1955000

GODIVA 36-PIECE BALLOTIN
$49

Valid Nov 5 - Nov 18

SKU# 1955000